Juridische vermeldingen

Deze site wordt uitgegeven door het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG), Trierstraat 9, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0692.793.497, RPR Brussel.  

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.  

Disclaimer e-mail

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen. 

Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en van de toegevoegde bestanden, is ten strengste verboden. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk FONS, tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een ter zake geldig ondertekend document van FONS. 

Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen. 

Gebruik van de website

FONS besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven. 

Als de informatie die u vindt op (of via) de portaalsite tekortkomingen vertoont, zal FONS al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor het contactformulier. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een (voorlopig) antwoord binnen twee werkdagen. FONS spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. FONS kan echter niet garanderen dat www.fons.be vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. 

FONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur of programma’s.  

Algemeen karakter

Alle informatie op www.fons.be is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. De Vlaamse Infolijn kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon bij de Vlaamse overheid te vinden. 

De informatie en de documenten die via www.fons.be ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van www.fons.be kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg. 

Filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site. De inhoud van de portaalsite (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.  

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. FONS beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.  

De hyperlinks naar andere websites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. FONS aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. FONS kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven, overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). FONS raadt de gebruikers aan dit zelf na te gaan door de privacyclausule te raadplegen op elk van deze websites. 
 
Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) www.fons.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de portaalsite. Gebruik daarvoor het contactformulier. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.  

Bescherming van persoonsgegevens

FONS hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

FONS geeft u daarbij de volgende garanties: 

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. 

Uw persoonsgegevens worden niet voor direct-marketingdoeleinden aangewend. 

U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. 

U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite. Gebruik daarvoor het contactformulier.  

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.  

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Gebruik daarvoor het contactformulier. FONS behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. 

Vertrouwelijkheid

Alle algemene commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan FONS bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. FONS wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. FONS mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). U stemt ermee in dat FONS de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. 

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen. 

Gebruiksvoorwaarden van de chatbot van FONS

Algemene informatie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de chatbot van FONS (hierna ‘chatbot’). Door gebruik te maken van de chatbot, aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden. 

Het gebruik van de chatbot is gratis. 

In deze gebruiksvoorwaarden wordt de gebruiker gedefinieerd als de persoon die de chatbot gebruikt. 

Functie, inhoud en garanties

1) De chatbot verstrekt informatie over de schooltoeslag die gevonden en gegenereerd worden door de invoer van de gebruiker en het onderliggende algoritme. 

Om systeemgerelateerde redenen kunnen we de juistheid van de verstrekte gegevens niet garanderen. 

De dienst is erop gericht zonder verplichtingen niet-bindende informatie te verstrekken, maar is geen vervanging voor de noodzaak om zelfstandig informatie te verkrijgen of na te gaan.  

De functionaliteit van de chatbot kan niet worden gegarandeerd.

2) Het aanbod van de chatbot van FONS is niet-bindend. Het gebruik van de chatbot vereist een invoer door de gebruiker en een bevestiging via een knop. 

Aansprakelijkheid

1) De door de chatbot verstrekte gegevens zijn niet-bindend en FONS garandeert de juistheid van de door de chatbot verstrekte gegevens niet. FONS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantie betreffende de actualiteit, juistheid of volledigheid van de verstrekte gegevens. De door de chatbot verstrekte gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd.

Deze dienst genereert geen rechten op groeipakket. Bovendien hebben de regelgeving en onze informatiebrieven steeds voorrang op de door de chatbot verstrekte gegevens.

2) FONS behoudt zich uitdrukkelijk het recht om bepaalde of alle diensten te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, of de dienst tijdelijk of definitief stop te zetten. FONS garandeert de ononderbroken toegankelijkheid van de dienst niet. 

FONS is niet verplicht de chatbot voor een bepaalde periode aan te bieden. FONS kan de dienst op elk moment beëindigen. De gebruiker heeft geen enkel recht op het gebruik van de chatbot. 

3)FONS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende het gebruik of het niet verstrekken van de dienst en van de resultaten. 

4) FONS is niet aansprakelijk voor de door de chatbot gemaakte, verstrekte of in een andere vorm aan de gebruiker ter beschikking gestelde links. 

Andere bepalingen

1) Het gebruik van de chatbot en deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend aan het Belgische recht onderworpen. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de chatbot en van deze gebruiksvoorwaarden. 

2) Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig verklaard zijn of worden, of indien de gebruiksvoorwaarden geen enkele bepaling voor een specifiek geval bevatten, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. 

3) Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens de privacyverklaring van FONS.