Bescherming van je persoonsgegevens

Het Vlaams agentschap voor de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (hierna: VUTG) met ondernemingsnummer 0692.793.497 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De afdeling FONS van het VUTG behandelt je persoonsgegevens (art. 4, 1, AVG) conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beheer van je dossier. We vertellen je graag wat meer over ons privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken om je te identificeren of die een band met je leggen als natuurlijke persoon.

Deze gegevens worden door FONS verwerkt:

 • identificatiegegevens;
 • financiële bijzonderheden;
 • persoonlijke kenmerken;
 • de samenstelling van het gezin;
 • gegevens over kinderopvang;
 • gegevens over pleegzorg en adoptie;
 • opleiding en vorming;
 • beroepsmatige of gelijkgestelde situaties, alsook gegevens met betrekking tot de sociale zekerheid;
 • gegevens over de lichamelijke en de psychische gezondheid;
 • gegevens over gerechtelijke maatregelen;
 • gegevens over de plaatsing, overeenkomstig artikel 68 van dit decreet;
 • gegevens verkregen doordat je onze website bezoekt.

Waarvoor verwerken we je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens om het Groeipakket van je kind correct en tijdig te kunnen uitbetalen. (Groeipakketdecreet van 27 april tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid)

FONS gebruikt waar mogelijk de gegevens uit de bestaande elektronische databanken. Zo kunnen we snel betalen waar recht op is.

We vragen jou enkel persoonsgegevens als die niet in de bestaande elektronische databanken beschikbaar zijn. Je bent wettelijk verplicht ons de gevraagde gegevens te bezorgen. Als je ons die niet bezorgt, is het mogelijk dat we niet het juiste bedrag kunnen betalen. Breng ons daarom snel op de hoogte van elke wijziging in je situatie.

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens tot vijf jaar na het afsluiten van je dossier.

Aan wie kunnen we je persoonsgegevens doorgeven?

 • Andere publieke instellingen: Vlaams agentschap voor Regie van Jeugd en Gezin, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, VAPH etc.;
 • Bankinstellingen om de bankgegevens van de begunstigden te controleren;
 • Andere uitbetalers van gezinsbijslag;
 • Externe experten van FONS (o.a. advocaten, IT-specialisten,…);
 • Hoven en rechtbanken waarbij een gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt.

Na je aanvraag van het startbedrag delen we je contactgegevens en de geschatte geboortedatum met het agentschap Opgroeien (Kind en Gezin). Zij gebruiken die gegevens om je vrijblijvend te contacteren voor een kennismakingsgesprek tijdens je zwangerschap. 

Overdracht persoonsgegevens aan landen buiten de EER

Wanneer je recht hebt op gezinsbijslag in Algerije, Bosnië-Herzegovina, Israël, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, San Marino, Servië, Tunesië, Turkije of Zwitserland kunnen we je persoonsgegevens doorgeven aan de instellingen die gezinsbijslag betalen en aan de verbindingsorganen in dat land.

De overdracht aan Zwitserland zal steeds conform richtlijn 95/46/EG gebeuren. De overdracht aan de andere bovenstaande landen zal steeds conform artikel 48 AVG en de bestaande bilaterale akkoorden gebeuren. 

Wat zijn je rechten?

Tijdens de volledige periode waarin we je persoonsgegevens bijhouden, heb je het recht om:

 • FONS te vragen om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren;
 • aan FONS een kopie van je persoonsgegevens te vragen;
 • de verwerking van je persoonsgegevens door FONS te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door FONS;
 • FONS te vragen om je persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Verder heb je het recht om FONS te vragen je persoonsgegevens te wissen. Als ontvanger van het groeipakket zal je dan eerst worden gevraagd om afstand te doen van je rechten op de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. (Art. 77 Groeipakketdecreet van 27 april 2018)

Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Heb je vragen of wil je jouw rechten uitoefenen?

Neem dan contact op met:

Om te verzekeren dat je de gerechtigde persoon bent kunnen we een bewijs van identificatie opvragen vooraleer je verzoek in te willigen.