Sinds 2019 komen alle gezinnen in aanmerking voor een sociale toeslag op basis van hun bruto belastbaar inkomen.

De inkomensgrens die van toepassing is voor jouw gezin hangt af van je gezinsgrootte en de geboortedatum van je kind(eren). Voor gezinnen met kinderen die allemaal geboren zijn vóór 2019, moet het bruto belastbaar inkomen lager zijn dan € 30.984, ongeacht het aantal kinderen in je gezin.

Als er in je gezin minstens 3 kinderen zijn, waarvan minstens 1 kind geboren is vanaf 1 januari 2019, dan is de inkomensgrens € 61.200 per jaar.

Je krijgt automatisch een sociale toeslag als je gezinsinkomen volledig of gedeeltelijk bestaat uit een leefloon, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een inkomensgarantieuitkering voor ouderen.

Het gezinsinkomen wordt vastgesteld op basis van het aanslagbiljet van de gezinsinkomsten van het kalenderjaar 2 jaar voordien. Dit gebeurt automatisch, op basis van gegevens die de FOD Financiën ons bezorgt.

Als je gezinssituatie verandert, passen wij zo nodig de bedragen aan.

Als je geen sociale toeslag kreeg en je denkt dat je daar toch recht op hebt, contacteer ons dan. Wij kijken dan na of je toch in aanmerking komt voor een sociale toeslag.